Uthyrning i andra hand

UTHYRNING I 2:A HAND
________________________

Information om uthyrning i 2:a hand, den blankett du behöver finner HÄR.


« BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE/HYRESGÄST »

För att hyra ut sin bostad måste bostadsrättshavaren/hyresgästen ha ett godkännande från sin styrelse innan han eller hon hyr ut sin bostad. Det gäller oavsett hur lång tid bostadsrättshavaren hyr ut och även om avsikten är att låna ut lägenheten utan att ta ut någon hyra.

Det är viktigt att den som vill hyra ut sin lägenhet är medveten om att han eller hon alltid står ansvarig för den eller de personer som hyr bostaden. För att andrahandsuthyrningen ska godkännas bör det finnas förslag på en namngiven andrahandshyresgäst. Godkännande krävs även i det fall där den föreslagne andrahandshyresgästen är en till lägenhetsinnehavaren närstående person.

Ett samtycke till andrahandsuthyrning bör alltid begränsas till att avse en viss tid, normalt ett år. Förnyat samtycke kan ges ytterligare högst två gånger med ett år för varje gång. Det är även viktigt att upplysa medlemmarna om att ett andrahandskontrakt bör upprättas med en tydlig tidsbegränsning och med en klausul om avstående av besittningsskydd.


« AVGIFT VID ANDRAHANDSUTHYRNING »

På föreningsstämman 21/5-15 föreslog dåvarande styrelsen en stadgeändring av föreningens stadgar (4§) som gör det möjligt för föreningen att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Stämman bifaller förslaget.

6/11-15 har föreningen en extra stämma avseende avgift andrahandsupplåtelse. Den extra föreningsstämman röstade nu för andra gången ja till förslaget om stadgeändring var vid förslaget gick igenom. Den 9/12-15 registrerade bolagsverket stadgeändringen vilket ger föreningen möjlighet att ta ut denna avgift.

Styrelsen har fattat beslutet att ett belopp på 10 % av prisbasbelopp (Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 beräknats till 45 500 kronor) per lägenhet och år kommer att debiteras medlemmen. Avgiften kommer att delas upp på antal månader man hyr ut.


« AVSLAG PÅ ANSÖKAN »

Hyr lägenhetsinnehavaren ut om och om igen i längre perioder kan styrelsen till slut säga nej till andrahandsuthyrning. Det ligger i föreningens intresse att innehavarna själva bor i huset, inte bedriver hyresverksamhet. Uthyrning utan tillstånd kan leda till uppsägning och tvångsförsäljning.

Om avslag på en lägenhetsinnehavares uthyrningsansökan ges bör styrelsen ange skälen till detta. Man kan även upplysa lägenhetsinnehavaren om att den kan vända sig till hyresnämnden som i vissa fall ändå ger tillstånd till uthyrningen.
En del bostadsrättsföreningar säger per automatik nej till andrahandsuthyrningar, men finns det inte sakliga skäl bör man acceptera, säger Tore Ljungkvist vice vd, Fastighetsägarna Stockholm.


« HYROR »

Det är också viktigt att informera om att det naturligtvis inte tillåtet att ta ut ockerhyror. För bostadsrätter gäller att priset inte får överstiga vad en hyresrätt i samma område skulle kosta, samt ett extra påslag för möbler. Man får också ta ut de faktiska kostnaderna för fri el, gas, betald tv-licens och hyrd parkeringsplats m.m. En person som tar ut högre hyra riskerar att få ett ärende i Hyresnämnden. En privatperson som hyr ut sin bostadsrätt får sedan den 1 januari 2011 ett fribelopp på 18 000 kronor per år och hushåll som inte beskattas. Resterande belopp skattas som inkomst av kapital i deklarationen, dvs. 30 procent.


« BRA INFORMATION OM HUR MAN GÅR TILLVÄGA »

  • Stäm träff med den tilltänkte andrahandshyresgästen för ett personligt möte. Då kan man försöka bilda sig en uppfattning om honom/henne och känna efter om man kan ha förtroende för personen.
  • Kontrollera andrahandshyresgästens betalningsförmåga.
  • Ta reda på hans/hennes arbetsförhållanden och vilka inkomster han/hon har.
    Ta referenser från arbetsgivare och andra som kan uttala sig om den tilltänkte andrahandshyresgästen.
  • Upprätta ett skriftligt hyreskontrakt.
  • Observera att avtalet alltid måste sägas upp för att upphöra att gälla, såväl när avtalet löper tills vidare som när man har en bestämd hyrestid och hyresgästen sammantaget disponerat över lägenheten mer än nio månader.
  • Låt inte andrahandshyresgästen betala månadskostnaden direkt till bostadsrättsföreningen.
  • Om bostadsrättshavaren vill vara säker på att inte få några betalningsanmärkningar på sig, bör han/hon alltid själv betala hyran till föreningen. Andrahandshyresgästen skall alltså betala hyran till bostadsrättshavaren och inte direkt till föreningen.
  • Avtala bort besittningsskyddet vid uthyrningar under längre tid än två år.