Kallelse till årsstämma 8 juni 2021

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Vikingen 6. På grund av rådande pandemi kommer årets föreningsstämma att hållas digitalt via Teams. Voteringar kommer ske i appen Percap i din telefon, surfplatta eller dator.

För att få den digitala kallelsen behöver styrelsen din e-postadress. Anmäl ditt deltagande genom att maila styrelsen@brfvikingen6.se med ditt namn, lägenhetsnummer och e-postadress. Anmälan ska ske senast 2021-06-01.

OBS! För att delta på den digitala föreningsstämman krävs mobilt bank-ID. Saknar du mobilt bank-ID, eller om du av något annat skäl inte har möjlighet att delta digitalt rekommenderar vi i första hand att du nyttjar möjligheten att anlita ombud. I år kan du utse vem du vill som ombud. Tänk på att fullmakt krävs. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad, mall för fullmakt finns på föreningens hemsida. Fullmakten ska lämnas i original till föreningen senast 2021-06-01.

I sista hand kan fysiskt deltagande anordnas av styrelsen. På grund av restriktioner för antal personer som får samlas på samma plats måste detta anmälas till styrelsen i förväg, senast 2021-06-01.

Regler om hur en ordinarie föreningsstämma ska gå till, vilka ärenden som ska behandlas m.m. finns i föreningens stadgar och det är därför viktigt att sätta sig in i stadgarna. Några av de viktigaste punkterna att notera är:

 • Stämman kan bara fatta beslut om frågor som finns med i dagordningen. Det finns alltså ingen möjlighet för stämman att fatta beslut om frågor som dyker upp på stämman.
 • Som medlem har man möjlighet att lämna motioner till stämman. En motion består av ett ärende med beskrivning, motivering och förslag till beslut. För att dessa ska kunna tas upp på stämman ska de ha kommit styrelsen tillhanda senast den 31 mars. De motioner som inkommit inom denna tidsperiod kommer få ett skriftligt svar från styrelsen och de motionerna/svaren kommer delas ut till alla medlemmar senast en vecka innan stämman. Därigenom får alla medlemmar i förväg, information om vilka eventuella motioner som finns.
 • Varje medlem har 1 röst. Om flera medlemmar äger en lägenhet tillsammans har de tillsammans endast 1 röst.

Har ni några frågor inför stämman är ni givetvis mycket välkomna att höra av er till oss i styrelsen.

Årsredovisningen finns inom kort här på föreningens hemsida.

Förslag till Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande 
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden för styrelse och revisor
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Motioner från medlemmar och styrelsens svar på dessa, se bilaga
 18. Mötet avslutas

MOTIONER

Motion 1 – Grovsoprum eller returstation, inlämnad av Marie Ahlberg

Vi behöver ett grovsoprum. Skräp såsom fåtöljer, kartonger m.m slängs ute på trottoaren.

Om inte ett grovsoprum så åtminstone en returstation. Det är inte så lätt att sortera sopor idag. För mig är det långt att gå till platsen bakom Hemköp. Tidningar är tungt och jag har ingen bil.

Svar från styrelsen: Avseende grovsoprum och returstation så saknas förutsättningar för oss. Vi har dels inte någon plats och Sundbybergs stad har tidigare gett besked att sophantering med kärl inte tillåts enligt kommunala föreskrifter. Förändringar av sophanteringen kommer att ske inom några år när Sundbyberg Avfall och Vatten är färdiga med bygget av ny sopsug som ska hantera matavfall och eventuellt ytterligare fraktioner (sopnedkast). Styrelsen rekommenderar därmed stämman att avslå motionen.

Motion 2 – Markiser, inlämnad av Jenni Best

Lägenheterna utsätts för fullt solljus både morgon och natt under sommarmånaderna, vilket leder till högre temperaturer inomhus och ökade energikostnader för nedkylning. Att ha utfällbart solskydd är ett effektivt sätt att minska temperaturen och sparar därför energi.

För att solskydden ska se enhetliga ut samt passa in i omgivningen bör lägenhetsägarna bara kunna välja persienner i samma stil och färg. Föreningen kunde t.ex. besluta om lämplig färg/modell.

Svar från styrelsen: Styrelsen rekommenderar att avslå motionen och inte godkänna markiser då de skulle innebära en åverkan på fasaden.

Motion 3 – Självstängande dörrmekanism på #66, inlämnad av Jennie Best

Dörren smäller högt och hårt varje gång den stängs och är ett störningsmoment. Särskilt för de som bor på entrévåningen då varje dörrstängning hörs inne i lägenheterna. Fastighetsförvaltningen har varit här flera gånger för att försöka minska bullret och kommer troligen att kallas igen i framtiden för att åtgärda samma problem. Denna kostnad kan motverkas genom att installera en självstängande mekanism.

Svar från styrelsen:Fastighetsskötaren har kontaktats för att undersöka dörrstängarna. Fastighetsskötaren har därefter återkopplat att problemet ska vara åtgärdat genom att dörrstängararmen har flyttats till ett bättre läge. Styrelsen anser därmed motionen vara besvarad.