Kallelse till ordinarie föreningsstämma

TIDPUNKT: Tisdagen den 16 maj 2023 klockan 18:00

PLATS: Föreningslokalen, Mjölnerbacken 67

Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Vikingen 6.

Regler om hur en ordinarie föreningsstämma ska gå till, vilka ärenden som ska behandlas med mera finns i föreningens stadgar och det är därför viktigt att sätta sig in i stadgarna. Några av de viktigaste punkterna att notera är:

 • Stämman kan bara fatta beslut om frågor som finns med i dagordningen. Det finns alltså ingen möjlighet för stämman att fatta beslut om frågor som dyker upp på stämman.
 • Som medlem har man en möjlighet att lämna en motion till stämman och för att motionen ska kunna hanteras på stämman ska den uppfylla nedan punkter:

1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.

2) Motionen måste innehålla motionärens namn och lägenhetsnummer och lämnas antingen skriftligt på papper till styrelsen eller skickas per e-post.

3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman, det vill säga senast den 28 februari 2023.

Motioner som kommer in i tid behandlas av styrelsen. Styrelsen lämnar ett skriftligt svar med styrelsens förslag för hur stämman ska rösta. Motioner med styrelsens svar finns tillgängliga för alla medlemmar innan föreningsstämman.

 • Varje medlem har en (1) röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en (1) röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en (1) röst.
 • Om man inte kan närvara själv kan man använda sig av ett ombud. Ombudet ska kunna visa upp en giltig fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original, vara daterad, vara signerad och gäller högst i ett (1) år från utfärdandet. Ombud får företräda högst två (2) medlemmar. Vem som får vara ombud regleras i föreningens stadgar.

Har ni några frågor inför stämman är ni givetvis mycket välkomna att höra av er till oss i styrelsen, via e-post till styrelsen@brfvikingen6.se. Det går även att lämna ett brev i föreningens brevlåda som finns bredvid tvättstugan.

Stadgar och årsredovisningen finns på föreningens hemsida, www.brfvikingen6.se. Om ni behöver hjälp med att få stadgar eller årsredovisning utskrivna kan ni kontakta styrelsen så ska vi försöka ordna det.

Välkomna!

Förslag till Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Proposition av styrelsen om att begränsa antal tvättpass i tvättstugan
  1. Proposition av styrelsen om att stänga eller ta bort tvättmedelsfack i tvättstugans tvättmaskiner
  1. Proposition av styrelsen om elabonnemang för gemensam el
  1. Motion av Mazda Imani om uppfräschning av boulebanan
  1. Motion av Marie Lilja att ändra i föreningens stadgar
  1. Motion av Lea Karvonen om att byta ut ledamöter i samfällighetsföreningen
  1. Motion av Lea Karvonen om att välja ledamöter för två år
  1. Motion av Sarah Bezzechhi om att ändra stadgarna
  1. Motion av Jenni Best om att ändra stadgarna
  1. Motion av Jenni Best om att informera medlemmar
  1. Motion av Jenni Best om klotter på hiss i Mjölnerbacken 66
  1. Motion av Otilia Wegerman om att ändra stadgarna
  1. Motion av Christian Tauschek om automatiska dörröppnare
  1. Motion av Leo Hagberg och Thi Nha Nguyen om soprum
 18. Avslutande

Bilagor

Bilaga med styrelsen propositioner finns HÄR.

Bilaga med medlemmars motioner finns HÄR.

Valberedningens förslag till styrelse finns HÄR.