Uppdaterat förslag till dagordning samt svar på extra motion

TIDPUNKT: Tisdagen den 16 maj 2023 klockan 18:00 

PLATS: Föreningslokalen, Mjölnerbacken 67

*** I första utdelningen av kallelse till ordinarie föreningsstämma har tyvärr en motion missats av styrelsen och varken fått svar eller med i dagordningen. Detta tillägg är med ett uppdaterat förslag till dagordning där motionen ingår samt ett svar på den inlämnade motionen. ***

Uppdaterat Förslag till Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Proposition av styrelsen om att begränsa antal tvättpass i tvättstugan
  1. Proposition av styrelsen om att stänga eller ta bort tvättmedelsfack i tvättstugans tvättmaskiner
  1. Proposition av styrelsen om elabonnemang för gemensam el
  1. Motion av Mazda Imani om uppfräschning av boulebanan
  1. Motion av Marie Lilja att ändra i föreningens stadgar
  1. Motion av Lea Karvonen om att byta ut ledamöter i samfällighetsföreningen
  1. Motion av Lea Karvonen om att välja ledamöter för två år
  1. Motion av Sarah Bezzechhi om att ändra stadgarna
  1. Motion av Jenni Best om att ändra stadgarna
  1. Motion av Jenni Best om att informera medlemmar
  1. Motion av Jenni Best om klotter på hiss i Mjölnerbacken 66
  1. Motion av Otilia Wegerman om att ändra stadgarna
  1. Motion av Christian Tauschek om automatiska dörröppnare
  1. Motion av Leo Hagberg och Thi Nha Nguyen om soprum
  1. Motion av Jenny Thorsell om att ändra stadgarna
 18. Avslutande

Motion 12 – ändra stadgar

Vad:Jag tycker att det bör införas en maxgräns på förslagsvis 4 år för bostadsrättsföringens styrelse.


Varför: Jag har själv varit delaktig i styrelsen under en kortare tid men avgick i förtid bland annat för att jag ansåg att stämningen och samarbetet i styrelsen inte fungerade. Jag upplevde att personer i styrelsen har suttit länge och gjort sig själva väldigt viktiga på ett sätt som gör att det är svårt att ta in nya medlemmar med nya idéer och åsikter. Jag tycker också att det känns som att styrelsen blir lite ineffektiv och fokuserar på fel saker på grund av detta.


Hur: Genom att införa en maxgräns för hur länge man får sitta i styrelsen tvingas man införa rutiner och processer som säkerligen kommer göra arbetet både mer effektivt och mer välkomnande för nya styrelsemedlemmar som vill engagera sig.


Inlämnad av: Jenny Thorsell, Mjölnerbacken 64


Styrelsen rekommenderar stämman att besluta

Att avslå motionen om att ändra i stadgarna för att tidsbegränsa hur länge en ledamot eller suppleant får sitta i en styrelse. I enlighet med tidigare svar för motion 2 anser styrelsen, likt Simpleko och Fastighetsägarna, att dagens system bör behållas då det annars kan ställa till med problem i framtiden.

Mvh Styrelsen för Brf Vikingen 6