Renovering

Renovering
__________________________

Givetvis skall man kunna förändra och förbättra sin bostadsrätt, dock finns det vissa förhållningsregler inom föreningen samt att man måste meddela styrelsen inför ombyggnation av en bostadsrätt.


ANMÄLAN TILL STYRELSEN

Alla betydande ändringar/ombyggnader av bostadsrättslägenheten måste godkännas av styrelsen för Brf Vikingen 6 innan arbete får påbörjas. Skriftlig beskrivning, ritning eller annan dokumentation som på ett tydligt sätt visar ändringen ska lämnas till styrelsen.

Fyll i blanketten ”Bygganmälan” och skicka till Styrelsen senast 4 veckor innan planerad byggstart.

NYHET! I juni 2021 fattade styrelsen beslut om att föreningens tekniska förvaltare ska hjälpa till med bygganmälningar som innehåller renoveringar som räknas som betydande ändringar/ombyggnader.

Det innebär att tekniska förvaltaren:

  • går igenom bygganmälan och meddelar om eventuell komplettering av dokumentation eller om något annat saknas
  • informerar om sådant som är viktigt att tänka på under renoveringen som gäller för just föreningens fastighet och förutsättningar
  • kontrollerar under och efter arbetets gång
  • samlar in relevanta intyg och kvalitetsdokument efter att arbetet är utfört (framför allt viktigt med våtrumsintyg vilket ger 10 år lång garanti vid badrumsrenovering, vilket är giltigt även om lägenheten byter ägare/boende).

Denna hantering kommer att bekostas av bostadsrättsinnehavaren och kostnaden är beräknad till:

  • Totalrenovering av badrum ungefär 1000 – 1500 kr
  • Totalrenovering av kök ungefär 500 – 1000 kr
  • Övriga större renoveringsarbeten ungefär 500 kr

Anledningen till detta beslut är att försöka minimera problem som har uppstått under tidigare renoveringar så som att felaktiga köksfläktar installeras som inte är kompatibla med föreningens ventilation eller att avlopp inte hanteras korrekt vilket medför skador på närliggande lägenheter eller allmänna utrymmen. Föreningen kommer även att ha intyg och kvalitetsdokument tillgängliga vilket är fördelaktigt vid eventuella framtida försäkringsärenden.


VAD ÄR ATT BETRAKTA SOM BETYDANDE ÄNDRING?

Förändring av lägenhetens vatten, avloppssystem (VVS), ventilation samt lägenhetens planlösning är att betrakta som betydande ändring. Även större ändringar av lägenhetens fasta elinstallation kräver styrelsens godkännande. Obs; påverkan eller ändring av lägenhetens/fastighetens bärande väggar är inte under några omständigheter tillåtet.

Tveka inte att kontakta styrelsen om ni är osäkra på vad som är en betydande ändring, det är styrelsens uppgift att svara på frågor angående ändring/ombyggnad.


VIKTIGA REGLER VID ÄNDRINGAR/OMBYGGNAD

Ett absolut krav för att få utföra de förändringar av VVS som godkänts av styrelsen är att arbetet utförs av en för uppgiften auktoriserad och behörig firma/person. Vid förändring av våtrum måste allt arbete utföras enligt anvisning från Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV).

OBS! Endast föreningens fastighetsskötare har tillstånd att stänga av vattnet i fastighetens stammar, avstängning får endast ske vardagar kl. 8:00–15:00.

Förändringar och nyinstallation i lägenhetens fasta elsystemet måste utföras enligt gängse branschregler och av behörig elektriker. Nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag mm får bara göras av behörig installatör.

OBS! Felaktig installation utgör livsfara och brandrisk. Heta arbeten dvs. arbete med verktyg som alstrar värme eller gnistor, t.ex. svetsning, får endast utföras av utbildade personer med giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter.

Ändring av ventilationen som påverkar luftflödet och OVK inställningen är inte tillåten. Original spiskåpa har ingen motor utan luftflödet regleras med ett spjäll, den får självklart bytas till en ny spiskåpa med samma funktion, modeller med motorfläkt ändrar luftflödet i fastigheten och får därför inte installeras.

För allas trivsel får inte bullrande arbete; t.ex. borrning och spikning utföras efter kl. 20:00. Inga byggsopor, målarfärg m.m. får slängas i sopnedkastet. Bortforsling av byggsopor, målarfärg m.m. åligger den som renoverar sin lägenhet.