Ombyggnad av bostadsrättslägenhet

OMBYGGNAD AV BOSTADSRÄTT
__________________________

Givetvis skall man kunna förändra och förbättra sin bostadsrätt, dock finns det vissa förhållningsregler inom föreningen samt att man måste meddela styrelsen inför ombyggnation av en bostadsrätt.


« ANMÄLAN TILL STYRELSEN »

Alla betydande ändringar/ombyggnader av bostadsrättslägenheten måste godkännas av styrelsen för Brf Vikingen 6 innan arbete får påbörjas. Skriftlig beskrivning, ritning eller annan dokumentation som på ett tydligt sätt visar ändringen ska lämnas till styrelsen.

OBS! Fyll i blanketten ”Bygganmälan” och skicka till Styrelsen senast 4 veckor innan planerad byggstart.


« VAD ÄR ATT BETRAKTA SOM BETYDANDE ÄNDRING? »

Förändring av lägenhetens vatten, avloppssystem (VVS), ventilation samt lägenhetens planlösning är att betrakta som betydande ändring. Även större ändringar av lägenhetens fasta elinstallation kräver styrelsens godkännande. Obs; påverkan eller ändring av lägenhetens/fastighetens bärande väggar är inte under några omständigheter tillåtet.

Tveka inte att kontakta styrelsen om ni är osäkra på vad som är en betydande ändring, det är styrelsens uppgift att svara på frågor angående ändring/ombyggnad.


« VIKTIGA REGLER VID ÄNDRINGAR/OMBYGGNAD »

Ett absolut krav för att få utföra de förändringar av VVS som godkänts av styrelsen är att arbetet utförs av en för uppgiften auktoriserad och behörig firma/person. Vid förändring av våtrum måste allt arbete utföras enligt anvisning från Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV).

OBS! Endast föreningens fastighetsskötare har tillstånd att stänga av vattnet i fastighetens stammar, avstängning får endast ske vardagar kl. 8:00–15:00.

Förändringar och nyinstallation i lägenhetens fasta elsystemet måste utföras enligt gängse branschregler och av behörig elektriker. Nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag mm får bara göras av behörig installatör.

OBS! Felaktig installation utgör livsfara och brandrisk. Heta arbeten dvs. arbete med verktyg som alstrar värme eller gnistor, t.ex. svetsning, får endast utföras av utbildade personer med giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter.

Ändring av ventilationen som påverkar luftflödet och OVK inställningen är inte tillåten. Original spiskåpa har ingen motor utan luftflödet regleras med ett spjäll, den får självklart bytas till en ny spiskåpa med samma funktion, modeller med motorfläkt ändrar luftflödet i fastigheten och får därför inte installeras.

För allas trivsel får inte bullrande arbete; t.ex. borrning och spikning utföras efter kl. 20:00. Inga byggsopor, målarfärg m.m. får slängas i sopnedkastet. Bortforsling av byggsopor, målarfärg m.m. åligger den som renoverar sin lägenhet.