Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

TIDPUNKT: Onsdagen den 15 maj 2024 klockan 18:00

PLATS: Föreningslokalen, Mjölnerbacken 67

Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Vikingen 6.

(Bilagor med årsredovisningen, styrelsens propositioner, medlemmars motioner samt valberedningens slutrapport och förslag på personval finns längst ner)

Regler om hur en ordinarie föreningsstämma ska gå till, vilka ärenden som ska behandlas med mera finns i föreningens stadgar och det är därför viktigt att sätta sig in i stadgarna. Några av de viktigaste punkterna att notera är:

 • Stämman kan bara fatta beslut om frågor som finns med i dagordningen. Det finns alltså ingen möjlighet för stämman att fatta beslut om frågor som dyker upp på stämman.
 • Som medlem har man en möjlighet att lämna en motion till stämman och för att motionen ska kunna hanteras på stämman ska den uppfylla nedan punkter:

1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.

2) Motionen måste innehålla motionärens namn och lägenhetsnummer och lämnas antingen skriftligt på papper till styrelsen eller skickas per e-post.

3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman, vilket i år var 2024-03-17.

Motioner som kommer in i tid behandlas av styrelsen. Styrelsen lämnar ett skriftligt svar med styrelsens förslag på hur stämman ska rösta. Motioner med styrelsens svar finns tillgängliga för alla medlemmar innan föreningsstämman.

 • Varje medlem har en (1) röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en (1) röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en (1) röst.
 • Om man inte kan närvara själv kan man använda sig av ett ombud. Ombudet ska kunna visa upp en giltig fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original, vara daterad, vara signerad och gäller högst i ett (1) år från utfärdandet. Ombud får företräda högst två (2) medlemmar. Vem som får vara ombud regleras i föreningens stadgar.

Har ni några frågor inför stämman är ni givetvis mycket välkomna att höra av er till oss i styrelsen, via e-post till styrelsen@brfvikingen6.se. Det går även att lämna ett brev i föreningens brevlåda som finns bredvid tvättstugan.

Stadgar och årsredovisningen finns på föreningens hemsida, www.brfvikingen6.se. Om ni behöver hjälp med att få stadgar eller årsredovisning utskrivna kan ni kontakta styrelsen så ska vi försöka ordna det.

Välkomna!

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Proposition 1 från styrelsen – Avsluta abonnemang med Tele2 (f.d. Comhem) för kabel-tv och utreda tekniska alternativ för mottagning av tv-kanaler
  1. Proposition 2 från styrelsen – Teckna fast elprisavtal för elhandel
  1. Motion 1 från Lea Karvonen – Återuppta gårdsgruppen
  1. Motion 2 från Marie Lilja – Brandsläckare i varje port
  1. Motion 3 från Jenni Best – Gemensamma brevlådor
  1. Motion 4 från Jenny Thorsell – Jul-/vinterbelysning
  1. Motion 5 från Jenny Thorsell – Rengöring av tvättstugan
  1. Motion 6 från Jenny Thorsell – Arrangerad “gårdsdag”
 18. Avslutande

Bilagor

Årsredovisning 2023.
Propositioner 2024.
Motioner 2024.
Valberedningens förslag/slutrapport 2024 (svenska).
Valberedningens förslag/slutrapport 2024 (engelska).