Kallelse till årsstämma 2020

Härmed kallas ni till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Vikingen 6 den 12 maj klockan 18:00.

På grund av den rådande corona-pandemin har det blivit tillfälliga lagändringar som ska underlätta vid föreningsstämmor.

Det är möjligt att poströsta inför årets föreningsstämma, vilket är vad styrelsen rekommenderar att ni medlemmar gör i så stor utsträckning som möjligt. Mer information om poströstning samt formulär för att rösta per post har delats ut till varje medlem, men det går även att ladda ner längre ner i slutet av detta inlägg.

Det är i år även möjligt att utse vem som helst som ombud om man så önskar, samt att en person kan vara ombud till flera personer. Tänk på att fullmakt krävs. En sådan fullmakt ska vara skriftlig och daterad.

Regler om hur en ordinarie föreningsstämma ska gå till, vilka ärenden som ska behandlas m.m. finns i föreningens stadgar och det är därför viktigt att sätta sig in i stadgarna. Några av de viktigaste punkterna att notera är:

– Stämman kan bara fatta beslut om frågor som finns med i dagordningen. Det finns alltså ingen möjlighet för stämman att fatta beslut om frågor som dyker upp på stämman.

– Som medlem har man möjlighet att lämna motioner till stämman. En motion består av ett ärende med beskrivning, motivering och förslag till beslut. För att dessa ska kunna tas upp på stämman ska de ha kommit styrelsen tillhanda senast den 31 mars. De motioner som inkommit inom denna tidsperiod kommer få ett skriftligt svar från styrelsen och de
motionerna/svaren kommer delas ut till alla medlemmar senast en vecka innan stämman. Därigenom får alla medlemmar i förväg, information om vilka eventuella motioner som finns.

– Varje medlem har 1 röst. Om flera medlemmar äger en lägenhet tillsammans har de tillsammans endast 1 röst.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden för styrelse och revisor
 14. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 15. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Fastställande av nya stadgar enligt beslut på extrastämma daterad 7 september 2019
 18. Propositioner från styrelsen, se bilaga
 19. Motioner från medlemmar och styrelsens svar på dessa, se bilaga
 20. Mötet avslutas